5PUANtiye
Geri Dön

5PUANTİYE PLATFOMUNDA PAYLAŞTIĞINIZ HER TÜRLÜ GÖRÜNTÜ, SES, VİDEO VE BENZERİ İÇERİKLERE İLİŞKİN

Muvafakatname& İbraname

İşbu ibraname nezdinde; 5PUANtiye Bilgi Teknolojileri Reklam Hizmetleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“5PUANtiye”) ile paylaştığım tüm ses, video, fotoğtaf ve görüntüye ilişkin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”)ve sair fikri haklar ile ilgili yasal mevzuatta düzenlenen mali -yasaların izin verdiği  en geniş ölçüde,FSEK’in20, 21, 22,23, 24, 25 ve 80. Maddelerinde yazılı işleme hakkı, tespit hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, ticari amaçla çoğaltılmış icraların kopyalarını kiraya verme hakkı, umuma iletim hakkı gibi- ve manevi-yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, FSEK’in 14, 15, 16, 17 ve 80. Maddelerinde yazılı eseri umuma arz yetkisi, icranın sahibi olarak tanıtılma hakkı, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını isteme yetkisi ile eser sahibinin zilyet ve malike karşı haklarını kullanım yetkisi gibi-hakların kullanımını, telif bedellerinin kimin tarafından ödendiğine bakılmaksızın, işbu Muvafakatname ve İbraname’nin imza tarihinden itibaren sınırsız süreyle, dijital yayınlar ve e-posta ileti içerikleri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yurt içi ve yurt dışında tüm platformlarda kullanılmak üzere herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmaksızın üçüncü kişilere dünya çapında hak devrini de kapsayacak şekilde 5PUANtiye’ye devrettiğimi, işbu Muvafakatname ve İbraname’ye konu tüm işlerle ilgili olarak 5PUANtiye’den ve/veya bağlı ve/veya işbirliği yaptığı şirketlerinden herhangi bir hak veya alacağımın bulunmadığını, aleyhime yönetilen her türlü iddia ve talepten 5PUANtiye’yi beri tutacağımı, bu hususta 5PUANtiye’yi ve/veya bağlı ve/veya işbirliği yaptığı şirketlerini gayrikabili rücu olarak ibra ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Türkiye sınırları içinde veya dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu talebimin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; yürürlükteki mevzuatta belirlenen kurallara uygun olarak kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini ve bu talebimin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme; kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarım olduğu hakkında bilgilendirildim. 5PUANtiye.com'da yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metnini okudum ve Aydınlatma Metni uyarınca açık rızamı gerektiren her bir işleme türüne işbu Muvakatname ve ibraname nezdine açık rızamı veriyorum.

5PUANTİYE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ REKLAM HİZMETLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına

Sözleşmeyi okudum, onaylıyorum.


 

 

X Çerezleri içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri eklemek ve sitedeki hareketleri analiz etmek için kullanıyoruz. Ayrıca web sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri sosyal medya, reklam ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. İnternet sitemizi kullanarak, bu çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için, Çerezler Politikamızı inceleyebilirsiniz.